Integritet

Integritet


Swea Asfalt i Väst AB: (”SweaAsfalt, org.nr. 556804-4688”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av dessa sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftslagen (1998: 204) och annan nationell lagstiftning och lagstiftning om dataskydd (inklusive men inte begränsat till lagar och andra författningar om genomförande av EU: s direktiv 95/46 /EG och direktivet om elektronisk kommunikation 2002/58/EG) och EU: s allmänna databeskrivningsförordning (EU) 2016/679) samt eventuella tillägg, ändringar eller ersättningar av sådana lagar och andra författningar.

SweaAsfalt värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur SweaAsfalt behandlar dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Hur får SweaAsfalt dina personuppgifter?


SweaAsfalt samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. SweaAsfalt behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av SweaAsfalt (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilket ändamål har SweaAsfalt med personuppgiftbehandlingen?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av SweaAsfalt för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • hantera och administrera felanmälningar
 • använda för att kontakta dig
 • administrera autogiroansökningar
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • hantera och administrera arbetsansökningar
 • hantering av anställda
 • för statistisk och analysändamål

SweaAsfalt behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig när du har lämnat samtycke till behandlingen. SweaAsfalt kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. SweaAsfalt behandlar även personuppgifter när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden, anställningar samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?


Dina personuppgifter behandlas av SweaAsfalt och SweaAsfalts personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av SweaAsfalts rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför SweaAsfalt.

Överföring av personuppgifter till tredjeland?
SweaAsfalt överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge behandlar SweaAsfalt dina personuppgifter?
Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. SweaAsfalt behandlar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för SweaAsfalt, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer vår förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?


 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte SweaAsfalt bedömer att det finns annan laglig grund för behandlingen.

Hur skyddas dina uppgifter?


 • SweaAsfalt arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande tillämplig dataskyddslagstiftning.Cookies
  Vi använder cookies på våra webbplatser för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

  • Så använder SweaAsfalt cookies
   Vi använder cookies för att samla in statistik om hur våra webbplatser används.
  • Två typer av cookies
   Vi använder funktionscookies och sessionscookies. Funktionscookies sparas på din dator under en bestämd tid, tills du eller servern raderar dem. Sessionscookies sparas tillfälligt på din dator och raderas när du stänger ner din webbläsare.
  • Statistik för förbättring
   Vi använder oss av Google Analytics för att samla in information om hur våra webbplatser används. Genom att veta hur du som besökare använder våra tjänster kan vi utveckla och förbättra våra tjänster.
  • Stäng av cookies i webbläsaren
   Du kan tacka nej till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookies kan viss funktionalitet på vår webbplats sluta fungera. Cookies för marknadsföring och statistik kan stängas av utan risk för minskad funktionalitet.